طلب نان ز اغیار نشاید هرگز/تا به لب ذکر توکل به خدا را داری!

و گیر کردن در یک دوراهی چقدر سخت است...

وقتی در یک طرف خدا

و در طرف دیگر دنیا باشد...

و آنوقت است که باید از ته دل صدا بزنی:

خداااااااااااااااااااا.....

+مثل دوراهی نان و ایمان!!

می گویند:ایمانتان را بدهید نان می دهیم!

می گویم:نان را ببرید برای گرسنگان کشورتان که در بحران اقتصادی دست و پا می زنید!و هر روز خودسوزی و اخراج کارمندان....

و تا توکل ما بر خداست و می دانیم روزی دست اوست از بیگانه نان طلب نمی کنیم!!

/ 0 نظر / 19 بازدید