همین جوری!

خدا نکند احمقی لجباز هم باشه!

/ 5 نظر / 15 بازدید
سجاد

حالا چرا همه دارین به من نگاه میکنین؟![خنثی]

سابو

آخه همین جوری و بی خود و بی جهت که آدم لجبازی نمیکنه.

سابو

آقا یه مواقعی نمیتوانیم یا نمشود کامنت ارسال کرد.

سابو

منظورتان بهتر بیان شد. اما یک نکته هست حرفهای سقراط، گالیله، ابراهیم و ... هم در نظر اطرافیان احمقانه جلوه میکرد و آنها نیز روی عقیده اشان مصر بودند. شاید بشود گفت این صفات در همه هست و ابرازش شدت و ضعف دارد. به نظرتان بیراه میگویم یا حتی پافشاری میکنم؟.

سابو

مطلبی از مارک تواین خواندم یاد این پست افتادم: هرگز با احمق ها بحث نکنید،آنها اول شما را تا سطح خودشان پائین می آورند سپس با تجربه یک عمر از زندگی در آن سطح شما را شکست میدهند.