اما تو چنین چه مینمایی هستی؟

فیلم رسوایی رو دوست داشتم.بازی و لحن زیبای آقای عبدی که واقعا به دلم نشست!تشویقدر کل فیلمیه که آدمو به فکر فرو میبره...

باعث شد یکمی به خودم بیام...متفکر

و تیر خلاص اون شعری بود که پیرمرد پنبه زن خوند و همه فیلم یه طرف و اون شعر کوتاه یه طرف:

زیدی به زن فاحشه گفتا پستی               هـــر لـحظه به دام دگـری پابستی

زن گفـت هرآنـچه گویی هــستم               اما تو چنین چه مینمایی هستی؟


 

/ 1 نظر / 3 بازدید
محدثه

[قلب]جالب بود به من هم سربزن