این روزها...

ایـــن روزهـــا هــــوا خیلـــی غبـــار آلــــود اســـت؛

گـــرگ را از ســـگ نمــی تـــوان تشخیـــص داد !

هنگـــامـــی گـــرگ را می شنـــاسیـــم؛

کـــه دریـــده شـــده ایــــم...

/ 1 نظر / 4 بازدید
نیما

سلام اینجاست که دشمن شناسی اهمیت پیدا میکنه