دوست دارم/دوست ندارم!

از چند چیز به شدت بدم میاد:

دروغ

ریا

اثبات روشن فکری با یه مشت دری وری

ماهواره

روراست نبودن

خیانت به اعتماد!

و از چند چیز به شدت خوشم میاد:

صداقت در همه حال

رک بودن

راز داری

صحبت با معلم دین و زندگی مون!

/ 0 نظر / 15 بازدید